Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 17.04.2018 o 11.00 hod., rodinný dom Staré, okres Michalovce

Kód: D-170080
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 16000 €
Dražobná zábezpeka: 4500 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 18700 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Michalovce, obci Staré, katastrálne územie Staré, Okresný úrad Michalovce - katastrálny odbor na LV č. 1113 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 189, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 471 v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 470 o výmere 1756 m2, druh pozemku záhrady, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 471 o výmere 882 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1.

Dom sa nachádza v západnej okrajovej obytnej časti obce Staré, okres Michalovce, okolitá zástavba sú rodinné domu nižšieho štandardu vybavenia. Dom je prístupný po spevnenej miestnej komunikácii, terén je rovinatý, možnosť napojenia na verejné rozvody IS vody, elektriny a plynu. V obci je základná občianska vybavenosť, centrum obce je vzdialené cca 400, centrum okresného mesta je vzdialené cca. 13,5 km, doprava je v obci autobusová. Hustota obyvateľstva je malá. Dom v čase obhliadky bol zanedbaný, štandardne vybavený, orientácia obytných miestností prevažne na JZ stranu. V mieste je tiché prostredie, prírodné lokality nad 1 km.

Rodinný dom súp.č. 189 na parc.č. 471 v k.ú. Staré
Rodinný dom je samostatne stojaci, postavený v rovinatom teréne, nie je podpivničený, má dve nadzemné podlažia, plochú strechu. Dom bol daný do užívania v r. 1977, pozostáva z jednej bytovej jednotky s príslušenstvom, dispozičné riešenie podlaží je zakreslené v prílohe posudku. Dom je napojený na verejné rozvody vody, elektriny a plynu.
Technické riešenie: - Základy betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v 1. NP v skladobnej hrúbke do 30 cm, 2. NP - hr. do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované; - Schodisko - cementový poter; - Strecha - ploché strechy - jednoplášťové s tepelnou izoláciou; krytiny na plochých strechách z asfaltovej lepenky; klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky vápenné a vápenno-cementové hladké; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky vápenné štukové; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - kuchyne pri linke; - Výplne otvorov - dvere hladké plné alebo zasklené; okná z europrofilov; - Podlahy - podlahy obytných miestností - 1. NP - palubovky, dosky, xylolit; 2. NP - veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. NP - plynový sporák, - drezové umývadlo nerezové s odkvapkávačom; -kuchynská linka z materiálov na báze dreva; - Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; - ostatné; záchod - 1. NP, 2. NP - splachovací bez umývadla; - Ostatné vybavenie - kozub - 1. NP - s vyhrievacou vložkou; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na plyn; 1. NP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; - Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - liatinové potrubie; 2. NP - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením - Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod zemného plynu.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, ţe dom je trvalo obývaný, je zanedbaný, má zaplesnené vnútorné omietky, poškodené resp. nedokončené vonkajšie fasády, zohľadnené percentom poškodenia. Vzhľadom na vek domu a zistený stavebno-technický stav je uvažované so životnosťou 90 rokov.

Garáž na parc.č. 471
Garáž je pristavaná zo SV strany k RD, je jednopodlažná bez podpivničenia, postavená bola v r. 1977, pozostáva z garáže a chlieva.
Technické riešenie - stavba je nedokončená, nevyhotovené konštrukcie sú uvažované štandardné pre daný typ nehnuteľnosti: - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy; - Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu hrúbky nad 15 do 30 cm; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom; - Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)
- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, - Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka; - Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - jednoduché drevené alebo oceľové; - Podlahy - cementový poter; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené ţe stavba je nedokončená zanedbaná, zohľadnené percentom dokončenosti. Vzhľadom na vek stavby a zistený stavebno-technický stav je uvažované so životnosťou 60 rokov.

Vodovodná prípojka

Elektrická prípojka

Plynová prípojka

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc22.03.2018