Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 28.03.2018 o 11.00 hod., rodinný dom Slovinky, okres Spišská Nová Ves

Kód: D-170071
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 5900 €
Dražobná zábezpeka: 1500 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 5900 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Slovinky, katastrálne územie Nižné Slovinky, Okresný úrad Spišská Nová Ves - katastrálny odbor na LV č. 1288 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 33, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 363/4 v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 362/5 o výmere 86 m2, druh pozemku záhrady,
v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 363/4 o výmere 46 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 365/5 o výmere 56 m2, druh pozemku záhrady,
v podiele 1/1.

Dom sa nachádza v SV okrajovej obytnej časti obce Slovinky časť Nižné Slovinky, okres Spišská Nová Ves, v uličnej zástavbe rodinných domov so záhradami. Dom je prístupný po nespevnenej miestnej komunikácii, terén je rovinatý, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS. Úzke centrum obce je vzdialené cca. 1,5 km, kde je základná občianska vybavenosť, centrum okresného mesta SNV je vzdialené cca. 31 km, doprava je v obci autobusová. Hustota obyvateľstva je priemerná, v obci sú konfliktné skupiny obyvateľstva. Dom v čase obhliadky bol priemerne udržiavaný.
V mieste je tiché prostredie, prírodné lokality do 1 km.

Rodinný dom súp.č. 33 na parc.č. 363/4 v k.ú. Nižné Slovinky
Rodinný dom je radový postavený v rovinatom teréne, nie je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie, sedlovú strechu bez stavebného využitia povalového priestoru. Dom bol postavený v r. 1954, pozostáva z jednej obytnej izby, kuchyne a kúpeľne s WC. Napojený je napojený na verejné rozvody vody, elektriny, kanalizácie a plynu.
Technické riešenie:
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové ; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové; - Strecha - krovy - väznicové sedlové; krytiny strechy na krove - azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne pri linke; - Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením; okenné žalúzie - plastové; - Podlahy - podlahy obytných miestností veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - sporák plynový s elektrickou rúrou; - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla; - Ostatné vybavenie - kozub - krbová pec s uzatvoreným ohniskom; - Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - plynové kachle; - Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický; - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, ţe dom je trvalo obývaný, priemerne udržiavaný, vyžaduje výmenu strešnej krytiny. Vzhľadom na vek domu a zistený stavebno-technický stav je uvažované so životnosťou 90 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc21.02.2018