Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 27.03.2018 o 10.00 hod., rodinný dom Zborov nad Bystricou, okres Čadca

Kód: D-170065
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 27300 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 34100 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Čadca, obci Zborov nad Bystricou, katastrálne územie Zborov nad Bystricou, Okresný úrad Čadca - katastrálny odbor
na LV č. 3492 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 663, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1257/1 v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1257/1 o výmere 470 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1257/3 o výmere 110 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1.

Nehnuteľnosť sa nachádza v obci Zborov nad Bystricou v katastrálnom území Zborov nad Bystricou. Nachádza sa v uličnej zástavbe obce pri miestnej asfaltovej komunikácii. Nehnuteľnosť je prístupná z miestnej komunikácie cez mostík ponad potok. Daná lokalita je vybavená verejnými rozvodmi elektrickej siete, plynovej siete, vodovodnej siete, okrem verejnej kanalizácie. Dostupnosť do centra obce je pešo alebo vlastným autom. Do Okresného mesta Čadca je cca 12 km. V blízkosti je zástavka autobusovej dopravy. Uvedená lokalita je t. č. využívaná na rodinné bývanie.
Dopyt obyvateľstva po nehnuteľnostiach v tejto lokalite vzhľadom na blízkosť mesta Čadca, v súčasnosti v rovnováhe s ponukou.
Rodinný dom č.s.663 na parc.č.1257/1 k. ú. Zborov nad Bystricou
POPIS STAVBY
Ohodnocovaný je samostatne stojaci trojpodlažný, podpivničený, murovaný objekt obytného domu charakteru rodinného domu, pôdorysu obdĺžnikového tvaru, zastrešený sedlovou strechou. Postavený je na rovnom teréne svojpomocne v roku 1987.
V suteréne rodinného domu sa nachádza garážová chodba so schodiskom do prvého nadzemného podlažia, kotolňa a skladové priestory.
V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza zádverie, chodba so schodiskom do 2. nadzemného podlažia a suterénu, kuchyňa, špajza a obývacia izba.
V 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tri izby, chodba, kúpeľňa, šatník.
Osadenie rodinného domu je v priemernej hĺbke do 1 m so závislou izoláciou. Základy domu sú betónové s vodorovnou izoláciou. Obvodové steny v suteréne sú betónové z monolitického betónu o hr. 500 mm, v nadzemných podlažiach sú murované z tehál o hr. 400mm, nezateplené, strop je železobetónový v suteréne a v I. a II. nadzemnom podlaží. Krytina je z pozinkovaného plechu na drevenom latovaní dreveného sedlového krovu. Klampiarske konštrukcie strechy ako aj ostatné klampiarské konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy obytných miestností sú rekonštruované bez nášľapných vrstiev, podlahy ostatných miestností sú rovnako rekonštruované. Okná sú drevené zdvojené, pôvodné, dvere sú hladké, plné alebo zasklené do oceľových zárubní, demontované. Rozvod vody je demontovaný, kúpeľňa je vybúraná. Kanalizácia je do vlastnej žumpy, prípojkou zo splachovacieho WC, kúpeľne, a kuchyne, elektroinštalácia je svetelná i motorická, el. rozvádzač a automatickým istením.
Kuchyňa je demontovaná. Ústredné kúrenie je kompletne demontované včetne kotla. Schodište je železobetónové dvojramenné, stupne sú z PVC povlakmi. Fasádne omietky sú brizolitové škrabané, dom nie je zateplený.
Vzhľadom na použitie stavebné materiály a zanedbanú údržbu, určujem jeho životnosť na 80 rokov.
Dom je napojený na elektrinu, vodu, plyn, kanalizácia do žumpy,ale sú odpojené.
Rodinný dom je v súčasnosti amatérsky rekonštruovaný, nie je obývania schopný a vyžaduje náročnú rekonštrukciu.
V súčasnosti je dom neobývateľný, amatérsky rekonštruovaný, prebiehajú na ňom stavebné práce, bez zásahu do nosných konštrukcií. Vybúrané sú niektoré priečky, robia sa nové podlahy, inštalácie nie sú prevedené. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti nie je zrejmý budúci stav domu a jeho vybavenie, ohodnocujem dom v takom stave v akom sa nachádza teraz, t. j. ohodnocujem len tie konštrukcie a vybavenie, ktoré sa v dome reálne nachádzajú v čase ohodnotenia.

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie
V suteréne rodinného domu sa nachádza garáž. chodba so schodiskom do prvého nadzemného podlažia, kotolňa, práčovňa a skladové priestory.
2. Nadzemné podlažie
V 1. nadzemnom podlaží, sa nachádza zádverie, chodba so schodiskom do 2. nadzemného podlažia a suterénu, kuchyňa, špajza a obývacia izba.
3. Nadzemné podlažie
V 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tri izby, chodba, kúpeľňa, šatník, schodište.

VONKAJŠIE ÚPRAVY
vodovodná prípojka
kanalizačná prípojka
elektrická prípojka
žumpaMám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc21.02.2018