Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 15.01.2018 o 11.00 hod., rodinný dom Vojčice, okres Trebišov

Kód: D-170064
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 30000 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 30000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obci Vojčice, katastrálne územie Vojčice, Okresný úrad Trebišov - katastrálny odbor na LV č. 214 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 512, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1121/1 v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1121/1 o výmere 430 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1121/2 o výmere 33 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1122 o výmere 590 m2, druh pozemku záhrady, v podiele 1/1.

Dom sa nachádza na ul. Štvorcová 13, vo východnej okrajovej obytnej časti obce Vojčice, okres Trebišov. Dom je prístupný po spevnenej miestnej komunikácii, terén je rovinatý, možnosť napojenia na verejné rozvody IS vody, elektriny a plynu, v obci je základná občianska vybavenosť, úzke centrum obce je vzdialené cca. 1 km, centrum okresného mesta je vzdialené cca. 6 km, doprava je v obci autobusová a vlak. Dom je štandardne vybavený, udržiavaný, vyžaduje výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti, orientácia obytných miestností je na JZ a JV stranu, čiastočná možnosť súčasnej zástavby. V mieste je tiché životné prostredie, prírodné lokality nad 1 km.

Rodinný dom súp.č. 512 na parc.č. 1121/1 v k.ú. Vojčice
Rodinný dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne, má jedno nadzemné podlažie, kotolňu čiastočne zapustenú do terénu, valbovú strechu bez stavebného využitia povalového priestoru. Dom bol postavený v r. 1963, jedna prístavba v r. 1980, druhá v r.1985, pozostáva z jednej bytovej jednotky so šiestimi izbami a príslušenstvom, dispozičné riešenie je zakreslené v prílohe posudku. Napojený je napojený na verejné rozvody vody, elektriny, plynu, kanalizácia je odvedená do žumpy.
Technické riešenie: - Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - kvádra so zateplením vonkajších fasád polystyrénom, použitá je porovnateľná položka sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie - tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové; - Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - omietky na báze umelých látok; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové; - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou; - odsávač pár; - drezové umývadlo oceľové smaltované; - drezové umývadlo nerezové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; - Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; - ostatné; záchod - splachovací s umývadlom; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn; - Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický; - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s poistkami
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že dom je trvalo obývaný, primerane udržiavaný, vyžaduje výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti. Vzhľadom na vek domu a zistený stavebno-technický stav je uvažované so životnosťou 100 rokov.

Garáž na parc.č. 1121/1
Garáž je samostatne stojaca na dvore pri RD na samostatnej parcele, je jednopodlažná bez popivničenia s plochou strechou, pozostáva z garáže a skladu, napojená je na verejné rozvody elektriny postavená bola v r. 1980.
Technické riešenie: - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy; - Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu hrúbky nad 15 do 30 cm; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom; - Strecha - krytina na plochých strechách - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)
- Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka; - Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka; - Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením
- Podlahy - cementový poter; - vodorovná izolácia; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky. Stavba je udržiavaná, nejaví známky poškodenia, uvažovaná životnosť je 80 rokov.

Plot
Plot ohraničuje dvor a predzáhradku na parc. č. 1121/1 od ulice, základy a podmurovka sú betónové, výplň je z oceľových profilov v rámoch, v plote sú osadené dvoje kovové plotové vráta a jedny vrátka.

Studňa

Vodovodná prípojka

Kanalizačná prípojka

Žumpa
Plynová prípojka

Elektrická prípojka

Spevnené plochy - betónové

Spevnené plochy - dlažba

Vonkajšie schodyMám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc05.12.2017