Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 12.01.2018 o 10.30 hod., 2 izbový byt Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II

Kód: D-170066
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 118000 €
Dražobná zábezpeka: 10000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 118000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Bratislava II, obci Bratislava - m.č. Ružinov, katastrálne územie Nivy, Okresný úrad Bratislava - katastrálny odbor na LV č. 2918 ako:

- byt č. 12, vchod č. Sklenárova 30, na 2.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 1364 na ulici Sklenárova 1364/30 v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1364, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 15306/11, 15306/12, 15306/13, 15306/14 a 15306/30 v podiele 6559/683245.

Dom sa nachádza v mestskej časti Ružinov, hlavného mesta Bratislava, ul. Sklenárova 30. Dom je radový s 4x vchodmi v rade obytných domov, tento má 4x28 bytov, má 7x nadzemné a jedno podzemné podlažie, byt je na 3NP/7NP. Od centra Starého mesta je táto ulica vzdialená približne 5km (centrum mesta) a dopravné spojenie je mestskou autobusovou a električkovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 20 min. do centra.
V okolí domu je občianska vybavenosť. Lokalita sa zaraďuje do širšieho okolia ako samostatný okres Ba II.
Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na juhozápad s balkónom.

Byt č.12 v dome s.č.1364 na KNC parc.č.15306/11-14,15306/30 k. ú. Nivy

POPIS
Byt je v obytnom panelovom dome z roku 1961 podľa energetického certifikátu z roku 2008 od Ing. Poláčeka, dom bol vyhotovený panelovým systémom plošným typicky systém G.60-61. Dom je udržovaný, byt sa nachádza podľa LV na 2.p. podľa zistenia na mieste samom na 3NP z celkovo 7.NP. Byt je od schodiska vľavo stredná sekcia v usporiadaní 4xbyt na podlaží, dom má 4x vchod po 1xvýťah, sú po rekonštrukcii ovládania, vo vchode 28 bytov. Jadro murované, kuchyňa s linkou na báze dreva s el. plynovým sporákom a nerez drezom a plast zdvojené okná, schodisko je štandardné sokel obložený, povrch terazzo. Dom má plochú strechu s krytinou fólia s oteplením, fasáda silikátová. Kúpeľňa vaňa s umývadlom a WC samostatné bez umývadla, je vykurovaný centrálne spolu s dodávkou teplej vody v dome, sú liatinové telesá ÚK s meraním. Podlahy sú vlysy bukové a keramické v sociálnych priestoroch a chodbe, rovné stropy, sú stierky na stenách, dvere klasické vstupné a v interiéri sú vysadené prevažne. Je orientovaný oknami na juhozápad.
K bytu bola zistená pivnica.
Dom je napojený na kanalizáciu, elektriku, plyn, tepelné rozvody a vodovod. Je možné parkovanie pred domom s vyhradeným miestom. Plocha celková bytu bola zistená podľa merania 66,10m2.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu vo výške príslušných spoluvlastníckych podielov. Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú: 4x Výťahy, vetracie šachty, kočikáreň, práčovňa, spoločná TV anténa, bleskozvody, spoločné priestory sklad, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, elektrické, telefónne domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

TECHNICKÝ STAV
Stavba obytného domu bola dokončená v roku 1961. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých panelových materiálov, údržba domu je nadpriemerná s rekonštrukciou prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti, plastových okien a oteplenia v roku 2008 podľa EC, byt detto rekonštruované jadro murované s obkladmi ako aj kúpeľňa a predelenie kuchyne na tretiu menšiu atypickú izbu. Životnosť je stanovená odborne s ohľadom na technický stav na 100 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc05.12.2017