Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 09.01.2018 o 11.00 hod., rodinný dom Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie

Kód: D-170060
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 25100 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 25100 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Košice - okolie, obci Turňa nad Bodvou, katastrálne územie Turňa nad Bodvou, Okresný úrad Košice - katastrálny odbor na LV č. 793 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 251, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 5313/1 v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 5313/1 o výmere 541 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 5313/2 o výmere 766 m2, druh pozemku záhrady, v podiele 1/1.

Dom sa nachádza na ul. Nová ulica č. 11 v uličnej zástavbe samostatne stojacich rodinných domov so záhradami v centrálnej časti obce Turňa nad Bodvou, okres Košice - okolie. Dom je prístupný po spevnenej miestnej komunikácii, terén je rovinatý, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, úzke centrum obce je vzdialené cca. 500 m, kde je základná občianska vybavenosť, úzke centrum mesta Moldava nad Bodvou je vzdialené cca. 9,5 km, centrum krajského mesta Košice je vzdialené cca. 35 km, okresné mesto Rožňava doprava je v obci autobusová a vlak. Hustota obyvateľstva je priemerná, v obci sú konfliktné skupiny obyvateľstva. Dom je štandardne vybavený, priemerne udržiavaný, vyžaduje výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti, možnosť ďalšieho rozšírenia súčasnej zástavby. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy. Prírodné lokality nad 1 km.
Rodinný dom súp.č. 251na parc.č. 5313/1 v k.ú. Turňa nad Bodvou
Rodinný dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne, je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie, sedlovú strechu s valbou bez stavebného využitia povalového priestoru. Dom bol daný do užívania v r. 1957, pozostáva z jednej bytovej jednotky s dvomi obytnými miestnosťami a príslušenstvom, dispozičné riešenie podlažia je uvedené v prílohe posudku. Dom je napojený na verejné rozvody vody, elektriny, kanalizácie a plynu, plyn bol v čase obhliadky odpojený.

Technické riešenie:
- Základy - kamenné - s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP, 1. NP - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP - tehlové
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - 1. PP - cementový poter
- Strecha - krovy - väznicové valbové; krytiny strechy na krove azbestocementové šablóny na latách,; klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP - vápenné štukové; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - kuchyne pri linke
- Výplne otvorov - dvere - 1. PP - zvlakové; 1. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením; okenné žalúzie - 1. NP - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - 1. NP - plynový sporák; drezové umývadlo nerezové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky); - Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou; pákové nerezové; záchod splachovací bez umývadla
- Ostatné vybavenie v 1.NP - krbová pec - použitá je porovnateľná položka - kozub s uzatvoreným ohniskom
- Vykurovanie - zdroj vykurovania - 1. NP - lokálne - plynové kachle
- Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - prietokový plynový ohrievač
- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP, 1. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že dom je trvalo obývaný, priemerne udržiavaný, vyžaduje výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti, má zavlhnuté vnútorné steny v špajzy a práčovni. Vzhľadom na vek domu a zistený stavebno-technický stav je uvažované so životnosťou 100 rokov.


Garáž na parc.č. 5313/1
Garáž je postavená zo západnej strany domu, je jednopodlažná bez podpivničenia s nízkou selovou strechou.
Technické riešenie:
- Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi
- Podlaha - dusaná hlina
- Zvislé nosné konštrukcie - kovová kostra z lešenárskych trubiek s plechovým plášťom
- Strecha - krov - z lešenárskych trubiek; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná
- Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty
Stavba je zanedbaná, vzhľadom na vek a stavebnotechnický stav uvažovaná životnosť je 50 rokov.


Plot
Plot ohraničuje dvor na parc.č. 5313/1 od ulice, základy sú betónové pod oceľovými stĺpikmi, výplň je z plechu, v plote sú osadené dvoje plechové vráta a jedny plechové vrátka.

Studňa
Studňa sa nachádza v záhrade zo západnej strany RD, je narážaná, hlboká 9 m, s jedným elektrickým čerpadlom.

Vodovodná prípojka

Kanalizačná prípojka

Žumpa

Plynová prípojka

Elektrická prípojka

Terasa
Jedná sa o terasu pri vstupe do RD, podlaha z keramickej dlažby, oceľové stĺpiky, zastrešenie vlnitým plechom.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc28.11.2017