Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 05.02.2018 o 11:00 hod., rodinný dom Radvaň nad Dunajom, okres Komárno

Kód: D-170057
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 9100 €
Dražobná zábezpeka: 2500 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 12100 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obci Radvaň nad Dunajom, katastrálne územie Radvaň nad Dunajom, Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor na LV č. 1236 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 72, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 94 v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 93 o výmere 446 m2, druh pozemku záhrady,
v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 94 o výmere 453 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1.

Hodnotený objekt sa nachádza v uličnej zástavbe samostatne stojacich rodinných domov v obci Radvaň nad Dunajom, okres Komárno. Hodnotené nehnuteľnosti sa nachádzajú v oblasti vhodnej na bývanie so zníženým záujmom o kúpu nehnuteľností. Dopravné spojenie s centrom Komárna, tým aj dostupnosť kompletnej občianskej vybavenosti a zvýšeného počtu pracovných príležitostí je dobrá, do 15 min. jazdy autom. V danej lokalite je možnosť napojenia na verejný rozvod el. energie, vody a zemného plynu. Okolitú zástavbu tvoria objekty na bývanie a záhrady bez negatívnych vplyvov na okolie.

Rodinný dom: Rodinný dom s.č.72 na parc.č.94 k.ú. Radvaň nad Dunajom
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Jednopodlažný rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a nevyužitou povalou z roku 1945 podľa pôvodného majiteľa a odborného zistenia, podľa použitých materiálov a štýlu výstavby odsúhlasené znalcom.
Dispozičné riešenie:
Dom je s 1x bytom a to 2x obytne miestnosti s komorou, kúpeľňou spolu je WC a kuchyňou s chodbou. K domu je užívaná vedľajšia stavba so zemnou pivnicou na parc.č.94. Dom je napojený na elektriku, vodu zo studne, zemný plyn, kanalizáciu do vlastnej žumpy v záhradke na KNC parc.č.93, vykurovaný lokálne plynom.
Technické riešenie:
- Základy - kamenné - bez izolácie
- Zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - azbestocementové šablóny na latách, vlnité dosky
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután; - drezové umývadlo oceľové smaltované
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - ostatné; záchod - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - plynové kachle
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové a kameninové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu bola dokončená v roku 1945 podľa prvkov dlhodobej životnosti a odborného zistenia. Zavedenie plynu v roku 1980 odborne odhadnuté. Neudržiavaný stav nakoľko dom je už viac ako rok neobývaný. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite podštandard prevažne použitých nepálených materiálov. Životnosť je stanovená odborne ako murované domy s ohľadom na technický stav analyticky s poškodením prvkov vyjadreným v percentách odborným posúdením plôch a rozvojom do skrytých vád.

Drobná stavba: Sklad na KNC p.č.94 k.ú. Radvaň nad Dunajom
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby: vedľa domu, ako príslušenstvo hlavnej stavby na upravenej betónovej ploche, na rovine
Dispozičné riešenie: Hodnotíme, ako jednopodlažnú stavbu s troma skladovými priestormi alebo na chov, nakoľko skladová jama a vínna pivnica majú nízku svetlosť 1,743m, hodnotíme, ako podobnú konštrukciu, montážna jama nad 2,0m2.
Technické riešenie:
- Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže
- Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným, plechovým alebo azbestocementovým plášťom
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - podbitie krovu
- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové
- Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou
- Úpravy vnútorných povrchov - napustenie impregnáciou
- Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - jednoduché drevené alebo oceľové
- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty
TECHNICKÝ STAV
Stavba skladu bola dokončená odborným zistením v roku 1970. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých drevených materiálov na betónovej platni, údržba je podpriemerná, obvodová konštrukcia jednostranne obitá drevená. Životnosť stanovujem odborne ako drevené budovy s ohľadom na technický stav na 60 rokov.

Plot: predný na podmurovke
Predný plot na podmurovke do výšky 1,6m z roku 1970 na parc.č.94,93, odborne stanovená životnosť na 60 rokov, sú vráta a vrátka z oceľových dielcov s pletivom

Studňa: Kopaná studňa
Studňa kopaná so záhradným vývodom do hĺbky 12,0m a DN1000 z roku 1945 na parc.č.94, odborne stanovená životnosť 100 rokov

Vonkajšia úprava: žumpa
Malá betónová žumpa podľa vyjadrenia majiteľa objem 15,0m3 z roku 1970 na parc.č.93, odborne stanovená živo

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc17.01.2018