Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 08.01.2018 o 10.30 hod., rodinný dom Sobotište, okres Senica

Kód: D-170072
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 325000 €
Dražobná zábezpeka: 20000 €
Najnižšie prihodenie: 1000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 325000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Senica, obci Sobotište, katastrálne územie Sobotište, Okresný úrad Senica - katastrálny odbor na LV č. 4057 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 722, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1067/85 v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1067/85 o výmere 167 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1067/86 o výmere 1533 m2, druh pozemku ostatné plochy, v podiele 1/1.

Dom sa nachádza v južnej okrajovej časti obce Sobotište, okres Senica, v rekreačnej oblasti Kunovská priehrada, okolitá zástavba sú nehnuteľnosti určené na rekreáciu, prístup je po spevnenej miestnej komunikácii, terén mierny JZ svah, možnosť napojenia na verejné rozvody IS vody, kanalizácie a elektriny. Úzke centrum obce je vzdialené cca. 2,7 km, centrum okresného mesta je vzdialené cca. 5,4 km. V obci je základná občianska vybavenosť, doprava je prímestská autobusová. Dom je nadštandardne vybavený, pravidelne udržiavaný, orientácia obytných miestností je na všetky svetové strany. V mieste je tiché prostredie, prírodné lokality - Kunovská priehrada v tesnej blízkosti, v čase obhliadky prebiehali na priehrade čistiace práce, ktoré by mali byť ukončené v čase kratšom ako 5 rokov.

Rodinný dom súp.č. 722 na parc.č. 1067/85 v k.ú. Sobotište
Rodinný dom je situovaný v miernom JZ svahu, má jedno nadzemné podlažie, ktoré je čiastočne nad terénom, má dve nadzemné podlažia a jedno podkrovné podlažie. Dom bol daný do užívania v r. 2011 ako penzión, postavený na mieste pôvodného domu, ktorý bol kompletne asanovaný, v r. 2014 došlo k zmene účelu užívania na rodinný dom, dispozičné riešenie podlaží je uvedené v prílohe posudku. Dom je napojený na verejný rozvod vody, elektriny a kanalizácie.
Technické riešenie: - Základy betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP, 2. NP, 1. PK - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant); deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 2. NP, 1. PK - tehlové ; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, - Schodisko - 1. PP, 1. NP, 2. NP - keramická dlažba; - Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové; krytiny strechy na krove - 1. NP - škridlové ťažké; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače); - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP, 2. NP, 1. PK - omietky na báze umelých látok; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 2. NP, 1. PK - stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. PP, 1. NP, 2. NP, 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. PP, 2. NP, 1. PK - vane; 1. NP, 1. PK - WC min. do výšky 1 m; - Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP, 2. NP, 1. PK - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - 1. PP, 1. NP, 2. NP, 1. PK - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP, 2. NP, 1. PK - plastové; - Podlahy - podlahy obytných miestností - 1. PP, 2. NP, 1. PK - veľkoplošné parkety laminátové; 1. NP - keramické dlažby; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP, 1. NP, 2. NP, 1. PK - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák plynový s rúrou; 1. NP - drezové umývadlo nerezové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; - Vybavenie kúpeľní - 1. PP, 2. NP, 1. PK - vaňa plastová rohová; 1. PP, 1. NP, 2. NP, 1. PK - umývadlo; 1. PP, 1. NP, 2. NP - samostatná sprcha; 1. NP - pisoár; vodovodné batérie - 1. PP, 1. NP, 2. NP, 1. PK - pákové nerezové so sprchou; 1. PP, 1. NP, 2. NP, 1. PK - pákové nerezové; záchod - 1. PP, 1. NP, 2. NP, 1. PK - splachovací bez umývadla; - Vykurovanie - zdroj vykurovania - 1. PP, 1. NP, 2. NP, 1. PK - lokálne - infrapanelmi vo forme obrazov - použitá porovnateľná položka elektrické konvertory; - Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP, 2. NP, 1. PK - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP, 1. PK - zásobníkový ohrievač elektrický 2 ks v 1. PP a 2 ks v 1. PK; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP, 1. NP, 2. NP, 1. PK - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP, 1. NP, 1. PK - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP, 2. NP, 1. PK - s automatickým istením.
Pri miestnej obhliadke nebolo zistené poškodenie prvkov dlhodobej životnosti, dom je pravidelne udržiavaný v dobrom technickom stave. Vzhľadom na vek domu a stavebnotechnický stav je celková životnosť uvažovaná 100 rokov.

Plot kamenný
Plot ohraničuje parc.č. 1067/86 z JZ strany, z ktorej je prístup na pozemok, základy sú betónové, výplň je z prírodného kameňa, v plote sú osadené dvoje plechové plotové vráta.

Plot betónový
Plot ohraničuje zvyšnú časť parc.č. 1067/86 po jej obvode, základy sú betónové, výplň je z betónových prefabrikovaných dosiek .

Vodovodná prípojka
Jedná sa o napojenie RD na miestny verejný rozvod vody.

Vodomerná šachta
Vodomerná šachta je z monolitického betónu s oceľovým poklopom.

Kanalizačná prípojka
Jedná sa o odvedenie splaškovej kanalizácie z RD do miestnej verejnej kanalizácie.

Kanalizačné šachty
Jedná sa o železobetónové prefabrikované kanalizačné šachty s oceľovým poklopom.

Elektrická prípojka
Jedná sa o zemné napojenie RD na verejný rozvod elektrickej energie.

Spevnené plochy
Spevnené plochy sú monolitického betónu, tvoria prístupovú komunikáciu a odstavné spevnené plochy pri rodinnom dome.


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc23.11.2017